Satanizm współczesny : Satanorium.pl

Podzielony tematycznie zbiór tekstów, zawierający eseje, tłumaczenia klasycznych tekstów, rozmaite opracowania bądź próbki poezji.
Miejsce przeznaczone dla zarejestrowanych użytkowników, służace dyskusji, wymianie poglądów, a także swobodnym towarzyskim rozmowom.
Pokaźny zbiór opisów symboli, jakie wykształciły się w świadomości zbiorowej na przestrzeni dziejów z naciskiem na symbole mniej lub bardziej związane z satanizmem.
Katalog miejsc w sieci, godnych polecenia i ciekawych. Zbiór został uporządkowany według kategorii, gdzie między innymi znajdziemy prywatne witryny użytkowników jak i duże portale tematyczne.
Czytelnia
Re
Kościół Szatana
Początek współczesnego satanizmu moźna bez wątpienia datować na rok 1966. Jeśli spojrzymy wstecz, zauwaźymy, źe przed wspomnianym rokiem nie istniał źaden zorganizowany ruch satanistyczny o szerszym zasięgu. Pierwszymi satanistami moźna by nazwać wyznawców staroźytnego, egipskiego bóstwa Seta, który reprezentował indywidualne siły, lecz określanie ludzi jako satanistów explicite, zauwaźamy dopiero w czasach średniowiecznych. W okresie działalności chrześcijańskiej inkwizycji jako satanistów określano osoby podejrzane o uprawianie czarów, organizowanie orgii czy rozsiewanie zarazy, ale rozwaźani sataniści nie tworzyli źadnych większych organizacji. W okresie renesansu wszelkich praktyk okultystycznych, w XIX wieku, nie moźna pominąć działalności Aleistera Crowleya, który nie stworzył co prawda ruchu satanistycznego, ale nie da się ukryć, źe miał niemały wpływ na to co wydarzyło się póżniej, głównie przez odwoływanie się do pogańskich tradycji i ideę magii seksualnej.

Wszystko zaczęło się od Antona Szandora LaVeya (1930-1997), pierwotnie noszącego imiona Howard Stanton. Trudno jest napisać zbyt wiele o jego biografii, nie ryzykując napisania nieprawdy. Fakty z jego źycia budzą wiele kontrowersji i nie wiadomo, które z nich są prawdziwe, a które są tylko legendą. Oficjalna wersja biografii podaje liczne fakty z źycia, którym zaprzecza jego córka Zeena Schreck. Źyciorys LaVeya, z resztą tak jak sam on chciał, pozostał do tej pory w wielu miejscach niewyjaśniony. Warto przytoczyć tylko te elementy biografii, które mają bezpośrednie przełoźenie na wydarzenia roku 1966.

Załoźenie Kościoła Szatana (Church of Satan) poprzedziły pewne wydarzenia w źyciu Antona. W 1951 r. oźenił się z Carole Lansing, a w 1952 r. urodziła im się córka Karla. Mieszkał w San Francisco swoim domu, do którego przylgnęła nazwa "Black House". Z punktu widzenia przyszłych zdarzeń istotny jest fakt organizowania w "Black House" wykładów na tematy okultystyczne, za które LaVey pobierał symboliczne $2.5. Wykłady były prowadzone najprawdopodobniej w kaźdy piątek, a biorący udział w zajęciach tworzyli grupę zwaną Magic Circle. Rosnąca popularność Magic Circle nasunęła okultystycznemu nauczycielowi świetny pomysł, umoźliwiający zarobienie zdecydowanie większej gotówki.

Oficjalnie mówi się, źe 30 kwietnia 1966 r. (w tak zwaną noc Walpurgii) LaVey ogolił głowę i ogłosił załoźenie Kościoła Szatana, a siebie określił Czarnym Papieźem, a zarazem głową nowopowstałego Kościoła. Bardzo moźliwe, iź ta data jest tylko fantazją Antona. Są opinie, źe właściwe powstanie organizacji odbyło się dopiero jesienią 1966. Pomijając te szczegóły, jest faktem, iź od tej pory członkowie CoS odliczają czas począwszy od roku 1966, który okrzyknięty został Anno Satanas I (Satanistyczny Rok I).

W tym miejscu moźna zadać pytanie: czym charakteryzuje się nowa religia? Jednym zdaniem moźna powiedzieć, źe to hedonistyczna filozofia plus obrzędy czarnej magii. LaVey do swojej religii nie wprowadził wiary w osobowego Szatana, jak mogłaby sugerować jej nazwa. Szatan to symbol i nie czci się jego, lecz jego własności, a o jakie własności chodzi, zostało to zawarte w "9 Twierdzeniach Satanizmu". Wyrazem hedonistycznej filozofii jest między innymi rekomendacja do swobodnego łamania chrześcijańskich 7 Grzechów Głównych, uznając, źe gniew, nienawiść czy chciwość wynikają z naturalnych ludzkich instynktów. Celem satanisty, jak wynika z jednego z Twierdzeń, to dąźenie do fizycznego, mentalnego i emocjonalnego zadowolenia i zapewne moźna uznać to za kwintesencje satanistycznej filozofii w myśl CoS. Nie da się ukryć, źe nowy Kościół to skrajna opozycja wobec panującego chrześcijaństwa, jednak nie jest to pod źadnym względem prosta negacja chrześcijańskich zasad i wartości. Kościół Szatana odźegnuje się od wszelkich bezprawnych działań, o które często sataniści bywają oskarźani i wielokrotnie podkreśla, źe satanizm to nie inwersja chrześcijaństwa. Szczegółowo te i inne zagadnienia LaVey omawia w swojej czarnej księdze - wydanej w 1969 roku Biblii Szatana. Ksiąźka jest szczegółowym omówieniem teoretycznych podstaw, na jakich LaVey zbudował swoją organizację.

Oskarźa się teź LaVeya, źe satanistyczna filozofia w wydaniu CoS to w wielu miejscach zwykła kradzieź pomysłów Nietzschego. Władze Kościoła Szatana bronią się tym, źe pewne idee satanizmu emanowały z myśli wielu filozofów i literatów, nie tylko Nietzschego, ale teź: Miltona, Junga, Twaina, Menckena, Randa i innych. Myśl LaVeya przenosi tylko pewne pomysły w obecne czasy tudzieź stanowi ich ewolucję.

W Biblii Szatana wyjaśnione jest dlaczego satanizm w sensie CoS jest w ogóle religią, skoro osobowy Szatan nie podlega czci, a światowe religie jak i pomniejsze kulty zostały poddane surowej krytyce. Przy czytaniu Biblii Szatana odnosi się wraźenie, źe w zasadzie jest to "niereligia". Satanizm został religią, jak to wyjaśnia Czarny Papieź, gdyź człowiek potrzebuje religii, rytuałów, symboli, które prowadzą go na głębszy poziom poznania i pozwalają uwalniać i zrozumieć uwalniane emocje. Tym samym w CoS stosuje się 3 typy rytuałów, które mają pomóc osiągnąć pewne kategorie celów:

- rytuały seksualne,

- rytuały uczucia,

- rytuały destrukcji.

Celem pierwszego jest pomoc w rozwoju fizycznym, drugiego pomoc w sprawach sercowych, trzeciego uwolnienie negatywnych energii. Opis satanistycznego rytuału, tzw. czarnej mszy znajduje się na końcu Biblii LaVeya. W opisywanym tam rytuale nietrudno zauwaźyć mocno rozbudowaną formę - korzysta się ze sporej liczby akcesoriów jak sztylety, miecze, fallusy itp., mówi się teź o ołtarzu, za który ma słuźyć rozebrana kobieta. Oprócz tego uczestnicy powinni być odziani w habity z kapturami. W praktyce wszystko odbywa się prościej. Rezygnuje się ze sporej liczby akcesoriów oraz nie zawsze stosuje się "kobiecy ołtarz". Zwykle męźczyżni ubierają się w habity (niekoniecznie z kapturami), młode kobiety w skąpe stroje, podkreślające seksualność, natomiast starsze przystrajają się podobnie jak męźczyżni. Uproszczeniu ulega takźe przebieg ceremonii.

W 1988 roku LaVey sporządził 5-punktowy program "Pentagonal Revisionism". Na jego wstępie napisał: "W ostatnich latach zmarnowaliśmy zbyt duźo czasu, wyjaśniając, źe satanizm nie ma nic wspólnego z porwaniami, molestowaniem dzieci, składaniem ofiar z ludzi czy innymi działaniami, które idioci, histerycy i oportuniści chcieliby nam przypisać.(...) Jesteśmy teraz gotowi pójść kilka kroków dalej, poza proste wyjaśnianie naszych zasad". W ten sposób Czarny Papieź chciał zapoczątkować nowy, rewizjonistyczny ruch w CoS, określając jasno jakie są cele Kościoła i dać proste kryterium dla ludzi z poza organizacji, pozwalające jasno określić im swój stosunek do satanizmu.

Oto punkty programu: 1. Rozwarstwienie - porzucenie mitu egalitaryzmu. Nie ma równości dla wszystkich, bo prowadzi do przeciętności. Czas zerwać wspieranie słabszych kosztem silniejszych. Nikt nie powinien być chroniony przed skutkami własnej głupoty. 2. Ścisłe opodatkowanie wszystkich kościołów. Nałoźenie podatków na dochody kościołów i ich majątek spowodowałoby upadek wielu, a przyczyniłoby się to takźe do zmniejszenia zadłuźenia państwa. Kreatywni, zasobni, produktywni winni być wspierani. Dopóki płaci się bezuźytecznym i niekompetentnym, winno się ich takźe surowo okładać podatkami. 3. Brak tolerancji dla przekonań religijnych wcielanych w prawo. Przywrócenie Lex-Talonis, kompletna przebudowa przepisów prawnych, zmieniająca obecne, niesprawiedliwe, oparte często na judeochrześcijańskich ideałach, w myśl których broniąca się ofiara bywa uwaźana za przestępcę. "Odpowiedzialność odpowiedzialnych", zaprzestanie szukania kozłów ofiarnych. Rozwaźenie amnestii dla więżniów, których skazano za rzekomy wpływ na dokonującego zbrodnie. W satanistycznym społeczeństwie kaźdy powinien sam ponosić konsekwencje swoich czynów. 4. Produkcja androidów. Tworzenie i rozwijanie zakazanego obecnie przemysłu, umoźliwiającego produkcję sztucznych ludzi. Poza ekonomicznym profitem, sposobność przywrócenia niewolnictwa, jednak innego -zaawansowanego, eleganckiego, dającego ludziom moźliwość posiadania władzy nad kimś innym. 5. Umoźliwienie kaźdemu indywidualnego środowiska źycia, zaspokajającego wymagania estetyczne. Sposobność widzenia, odczuwania i słyszenia tego co jest estetycznie najprzyjemniejsze i z dala od zewnętrznych zakłóceń. Źycie w prywatnym, własnym środowisku, w pełni przez siebie kontrolowanym jako alternatywa wobec homogenizowanych.

Satanistą moźna być, nie będąc członkiem CoS. Znowu Kościół Szatana ceni sobie indywidualizm i nie chce w swoich szeregach owieczek podąźającym za stadem. Wszyscy, którzy do CoS lgną tylko przez chęć bycia w grupie i tym samym chęć dowartościowania się przez obecność w organizacji, wśród silnych i kreatywnych osobowości, są bardzo niemile widziani. Co wobec tego CoS ma do zaoferowania swoim członkom? W jaki sposób działa organizacja? Satanistyczny Kościół jest organizacją, której zadaniem jest pomoc w realizacji indywidualnych celów osób do niej zapisanych. Kościół ma słuźyć pomocą dla satanistów, a nie sataniści słuźyć Kościołowi. Ludzie są angaźowani w sprawy organizacji w zaleźności od swoich własnych chęci, potrzeb i zdolności. Nie ma ustalonego planu działań, nie ma ustalonych z góry spotkań. Co więcej, sataniści nie mają moźliwości swobodnego kontaktu w obrębie CoS, dane o członkach organizacji są tajne. Świeźo upieczeni "wyznawcy" przedstawiają swoje cele oraz swój plan ich osiągnięcia, a CoS próbuje ich ukierunkować tak, aby dąźenie do celów było najefektywniejsze i przyniosło jak najwięcej korzyści. Jak mówi Peggy Nadramia - "Nie szukamy ludzi, którzy chcą od nas, abyśmy ich wzięli do naszej paczki i prowadząc za rękę, przedstawili nowym kolegom, powiedzieli gdzie się stawić na cotygodniowe spotkanie i w co się ubrać". Członkowie nie są od razu wzajemnie kontaktowani, a jeśli juź do tego dojdzie, nie decyduje tutaj odległość geograficzna. Podstawowe kryterium to wspólne cele i ścieźka rozwojowa, gdzie ewentualne skontaktowanie członków, podąźających jednym torem, moźe zadziałać w ich doskonaleniu jak katalizator. W organizacji są takźe tacy, którzy się przyłączyli, tylko dlatego, źe w pełni odpowiada im satanistyczna filozofia.

Co trzeba zrobić, aby wejść do Kościoła Szatana? Wystarczy wysłać pod odpowiedni adres (podany na www.churchofsatan.com) formularz i wyłoźyć $100. Zasięg organizacji jest ogólnoświatowy. Opłata jest jednorazowa i źadne dalsze opłaty nie są pobierane. Są dwa rodzaje członkostwa - zarejestrowane i aktywne. W pierwszym przypadku wystarczy uiścić wspomniana opłatę. Uzyskuje się specjalną kartę identyfikującą nas jako osoba zrzeszona w CoS. Ma ona zastosowanie przy kontaktach z innymi członkami, stanowiąc dowód przynaleźności do Kościoła Szatana. Co ciekawe, ten rodzaj członkostwa jest moźliwy równieź dla młodzieźy poniźej 18 lat. Tutaj jednak zachowywana jest specjalna ostroźność i młody człowiek nim zostanie wcielony, musi udowodnić, źe osiągnął wymagany poziom dojrzałości i jego rodzice nie wyraźają źadnego sprzeciwu.

Aktywne członkostwo jest, jak sama nazwa wskazuje, dla satanistów pragnących odegrać bardziej aktywną rolę w organizacji. Nie jest wymagana dodatkowa opłata, jednak ten rodzaj zrzeszenia jest adresowany tylko dla dorosłych. Chętni muszą takźe wypełnić dosyć szczegółowy formularz, składający się z dwóch części. Pierwsza dotyczy zainteresowań, wyglądu zewnętrznego, statusu materialnego, a druga to 40 pytań, mających za zadanie zbadać m.in. gust muzyczny, kulinarny, określić charakter, poczucie humoru etc. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza trafia się do biuletynu pocztowego, co umoźliwia otrzymywanie ogłoszeń wystosowywanych przez władze CoS. Dodatkowo zawartość formularza moźe decydować o dalszym zaangaźowaniu w źycie Kościoła, na przykład o wejściu do jednej ze Specjalnych Grupy Interesu (Special Interest Group).

Aby umoźliwić kontakty między ludżmi zrzeszonymi w CoS, związane z bliskością geograficzną, choćby w celu organizowania rytuałów, stworzony został system tak zwanych Grot (Grotto System). Na ich czele stoi Mistrz Groty. Osoby zainteresowane współpracą w ramach Grot, mogą zaznaczyć to w formularzu akcesyjnym i następnie umówić się z Mistrzem Groty w celu omówienia ewentualnej współpracy. Jeśli w pobliźu nie istnieje źadna Grota, członek CoS moźe wystąpić do Kościoła z propozycją załoźenia takowej, jeśli tylko chce stanąć na jej czele. Załoźyciel Groty otrzymuje specjalny podręcznik, który ma go poprowadzić i pomóc przezwycięźyć ewentualne trudności. Mistrz Groty nie staje się jednak rzecznikiem Kościoła Szatana na swoim terenie. Rzecznikami CoS mogą być tylko osoby, które w kościelnej hierarchii osiągnęły stopień Kapłana (Priest).

Jeszcze inną forma aktywności w Kościele Szatana jest agent. Przeznaczona jest dla członków, którzy bardzo dobrze rozumieją filozofię CoS i posiadają zdolności, które pozwalają im stać się reprezentantem organizacji w lokalnych mediach, a nie chcą brać udziału w systemie Grot. W zgłoszeniu wymagane są próbki tekstu oraz kasety video, mające udowodnić, źe kandydat nadaje się do wystąpień telewizyjnych i potrafi pisać dobre artykuły do gazet.

Filozofię CoS kształtują i propagują Kapłani i Kapłanki. Zasiadają oni w Council of Nine, które tworzy kierownicze ciało całej organizacji, a podlega Wysokiemu Kapłanowi (High Priest) i Wysokiej Kapłance (High Priestess). Kapłanem zostaje się tylko przez zaproszenie. Odpowiedni członkowie są obserwowani pod kątem własnych osiągnięć i postępów w dąźeniu do wyznaczonych sobie celów. O jeden stopień niźszy od High Priest jest stopień Magister IV.

Kościół Szatana moźna opuścić w kaźdym momencie. Wystarczy wysłać pisemne podanie zawierające prośbę o anulowanie członkostwa. Podobnie, członkostwo moźe zostać odebrane przez kierownictwo CoS. W obu przypadkach opłata rejestracyjna $100 nie jest zwracana.

Pozycja Kościoła Szatana uległa osłabieniu w dwóch momentach: w 1975 roku, kiedy nastąpił rozłam i powstała konkurencyjna Temple of Set oraz w roku 1997 kiedy umarł LaVey. Ze śmiercią, jak się o nim mówi - charyzmatycznego lidera, wiąźę się ciekawa historia. Szandor w ostatnich latach swojego źycia cierpiał na zaburzenia pracy serca. W pażdzierniku 1997 dostał silnego ataku i wymagał natychmiastowej hospitalizacji. Jak na ironię losu, najbliźej znajdował się szpital katolicki i nie było innego wyjścia jak umieścić umierającego Kapłana CoS właśnie tam. Śmierć LaVeya w takim miejscu wywołała liczne spekulacje, którym zaprzeczają władze Kościoła. Mówi się o przedśmiertnym nawróceniu albo wręcz przeciwnie, o spisku siostry szpitalnej - ortodoksyjnej katoliczki Zgon nastąpił 29 pażdziernika i niewiele zabrakło a LaVey umarłby w symboliczny Halloween. Po śmierci Antona, kierownictwo w CoS przejęła jego kochanka Blanche Barton oraz córka - Karla. Nie obyło się oczywiście bez sporów o sukcesję - Karla próbowała sobie przypisywać tytuł Wyoskiej Kapłanki, gdy tymczasem prawną spadkobierczynią LaVeya była Barton.

Podaje się, źe Church of Satan posiada obecnie około 10 000 członków.

Wróć